Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów wprowadzone przez tzw. nową ustawę śmieciową. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmą gminy, które następnie wyłonią w przetargu firmy, które będą odbierać śmieci od wszystkich właścicieli nieruchomości. Właściciele domów jednorodzinnych i administratorzy budynków wielorodzinnych znajdujących się na terenie Pruszkowa mają obowiązek do 15 marca 2013 roku złożyć wypełnione deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja 03.06.2014:
Od lipca 2014 nastąpi obniżka opłat za wywóz odpadów segregowanych

Aktualizacja 12.07.2013:
Ile powinno się płacić w Pruszkowie za wywóz śmieci?


Aktualizacja 14.06.2013:
Zasady odbioru odpadów od mieszkańców Pruszkowa od 1 lipca 2013


Aktualizacja 25.03.2013:
Informacja dla osób, które nie złożyły jeszcze deklaracji

Od 1 lipca 2013 roku zmienią się całkowicie zasady odbioru śmieci z gospodarstw domowych spowodowane zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa). Takie same zasady jak dotychczas będą obowiązywały jedynie w stosunku do podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych. Rada Miejska w Pruszkowie podjęła uchwały konieczne do wprowadzenia w życie od dnia 1 lipca 2013 roku nowego systemu zbiórki odpadów. Jedną z kluczowych uchwał jest wybór metody oraz stawki za odbiór i zagospodarowanie odbieranych śmieci. Podstawą naliczenia opłat za odbiór odpadów będzie stawka uiszczana od mieszkańca, która została określona na 12,50 zł od osoby za miesiąc – przy założeniu, że odpady są segregowane. Jest to warunek konieczny do wnoszenia takiej opłaty. Ustawa zobowiązała też Radę do uchwalenia wyższej stawki pobieranej od mieszkańców, którzy nie segregują odpadów. Jej wysokość została ustalona na poziomie 20 zł od mieszkańca za miesiąc.

W ramach wnoszonej opłaty gmina zapewni możliwość oddania wszystkich rodzajów śmieci powstających w gospodarstwach domowych tj. odpadów zmieszanych, wyodrębnionych surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych, gabarytowych oraz ogrodowych. Każdy właściciel nieruchomości w terminie do dnia 15 marca 2013 roku będzie zobowiązany do złożenia w gminie deklaracji zgodnej z wzorem uchwalonym przez Radę Miejską. Deklaracja określa liczbę faktycznie zamieszkałych na terenie danej nieruchomości osób oraz oświadczenie o segregowaniu odpadów bądź o nie wykonywaniu segregacji, co będzie skutkowało wyższą opłatą. Iloczyn liczby osób przez stawkę określi wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej za konkretną nieruchomość. Opłaty będą wnoszone kwartalnie. W przypadku zabudowy wielorodzinnej podmiotem właściwym do złożenia deklaracji oraz wnoszenia opłat jest zarządca nieruchomości, który w następnej kolejności pobiera opłaty od mieszkańców we własnym zakresie. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania z urzędu w sprawie naliczenia wysokości należnej opłaty.

Każdy właściciel (zarządca) nieruchomości musi rozwiązać umowę na odbiór odpadów komunalnych tak, aby od dnia 1 lipca 2013 roku gmina mogła realizować swoje obowiązki. Zawarte umowy na odbiór odpadów w dalszym ciągu muszą posiadać wszystkie podmioty gospodarcze, szkoły, szpitale, sklepy itp. Posiadanie umów przez te jednostki będzie podlegało szczegółowej kontroli przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz upoważnionych pracowników gminy.

Wypełnione deklaracje wraz z kopią dotychczas posiadanej umowy na wywóz odpadów komunalnych należy złożyć do dnia 15 marca 2013 roku bezpośrednio do urzędu bądź przesłać na adres: Urząd Miejski w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16. Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w pokoju 84 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (linki poniżej).

Druk deklaracji:
http://www.pruszkow.pl/pdf_2/deklaracja_odpady.doc

Wzór deklaracji (z objaśnieniami):
http://www.pruszkow.pl/pdf_3/deklaracja_odpady2013.doc

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
czwartek, 31 stycznia 2013, msciciel337

Polecane wpisy